Abdul Razak Alhassan vs Omari Akhmedov, May 28, 2017