Achraf Kharroubi vs Yosbany Veitia, Aug 15, 2016

Achraf Kharroubi vs Moroke Jeremia Mokhotho, Aug 13, 2016