Kamran Shakhsuvarly vs Artem Chebotarev, Aug 12, 2016