Hasanboy Dusmatov vs Birzhan Zhakypov, Aug 10, 2016

Mathias Tulyoongeleni Hamunyela vs Birzhan Zhakypov, Aug 08, 2016