Zhejiang Guangsha Lions vs Liaoning Dinosaurs, Feb 26, 2017

Shanghai Sharks vs Shenzhen Leopards, Feb 26, 2017

Xinjiang Flying Tigers vs Shandong Golden Stars, Feb 26, 2017

Guangdong Southern Tigers vs Sichuan Blue Whales, Feb 26, 2017

Shenzhen Leopards vs Shanghai Sharks, Feb 24, 2017

Shandong Golden Stars vs Xinjiang Flying Tigers, Feb 24, 2017

Sichuan Blue Whales vs Guangdong Southern Tigers, Feb 24, 2017

Liaoning Dinosaurs vs Zhejiang Guangsha Lions, Feb 24, 2017

Shenzhen Leopards vs Jiangsu Dragons, Feb 19, 2017

Zhejiang Guangsha Lions vs Shanghai Sharks, Feb 19, 2017

Beijing Ducks vs Sichuan Blue Whales, Feb 19, 2017

Shanxi Zhongyu vs Bayi Rockets, Feb 19, 2017

Fujian Xunxing vs Beikong Fly Dragons, Feb 19, 2017

Jiangsu Tongxi Monkey King vs Jilin Northeast Tigers, Feb 19, 2017

Shandong Golden Stars vs Qingdao DoubleStar, Feb 19, 2017

Guangdong Southern Tigers vs Guangzhou Long-Lions, Feb 19, 2017

Xinjiang Flying Tigers vs Tianjin Ronggang, Feb 19, 2017

Liaoning Dinosaurs vs Zhejiang Golden Bulls, Feb 19, 2017

Shenzhen Leopards vs Jiangsu Tongxi Monkey King, Feb 17, 2017

Xinjiang Flying Tigers vs Shandong Golden Stars, Feb 17, 2017

Shanxi Zhongyu vs Guangzhou Long-Lions, Feb 17, 2017

Guangdong Southern Tigers vs Jiangsu Dragons, Feb 17, 2017

Bayi Rockets vs Qingdao DoubleStar, Feb 17, 2017

Jilin Northeast Tigers vs Zhejiang Golden Bulls, Feb 17, 2017

Sichuan Blue Whales vs Tianjin Ronggang, Feb 17, 2017

Shanghai Sharks vs Beikong Fly Dragons, Feb 17, 2017

Fujian Xunxing vs Beijing Ducks, Feb 17, 2017

Liaoning Dinosaurs vs Zhejiang Guangsha Lions, Feb 17, 2017

Guangdong Southern Tigers vs Jiangsu Tongxi Monkey King, Feb 15, 2017

Zhejiang Golden Bulls vs Shenzhen Leopards, Feb 15, 2017