Evgeny Tishchenko vs Vassiliy Levit, Aug 15, 2016

Evgeny Tishchenko vs Rustam Tulaganov, Aug 13, 2016

Evgeny Tishchenko vs Clemente Russo, Aug 10, 2016

Evgeny Tishchenko vs Juan Nogueira, Aug 08, 2016