Jesus Soto Karass vs Yoshihiro Kamegai, Sep 10, 2016

Yoshihiro Kamegai vs Jesus Soto Karass, Sep 10, 2016

Jesus Soto Karass vs Yoshihiro Kamegai, Apr 15, 2016