Jimmy Kelly vs Daniyar Yeleussinov, Aug 11, 2016

Jimmy Kelly vs Walid Mohamed, Aug 08, 2016

Liam Smith vs Jimmy Kelly, Dec 19, 2015