Arlen Lopez vs Kamran Shakhsuvarly, Aug 18, 2016

Zhanibek Alimkhanuly vs Kamran Shakhsuvarly, Aug 15, 2016

Kamran Shakhsuvarly vs Artem Chebotarev, Aug 12, 2016