Zhanibek Alimkhanuly vs Kamran Shakhsuvarly, Aug 15, 2016

Zhanibek Alimkhanuly vs Ilyas Abbadi, Aug 12, 2016

Zhanibek Alimkhanuly vs Antony Fowler, Aug 08, 2016