Next matches
12.08.20 Sargis Isahakyan - Gevorg Isahakyan
12.08.20 Edgar Nazaretyan - Gevorg Isahakyan
12.08.20 Edgar Nazaretyan - Sargis Isahakyan

Last results
11.08.20 Edgar Nazaretyan - Sargis Isahakyan 2:0
11.08.20 Sargis Isahakyan - Gevorg Isahakyan 0:2
11.08.20 Edgar Nazaretyan - Gevorg Isahakyan 2:0
10.08.20 Edgar Nazaretyan - Sargis Isahakyan 2:0
10.08.20 Sargis Isahakyan - Gevorg Isahakyan 2:0
10.08.20 Edgar Nazaretyan - Gevorg Isahakyan 2:0
08.08.20 Edgar Nazaretyan - Sargis Isahakyan 2:0
08.08.20 Sargis Isahakyan - Gevorg Isahakyan 0:2
08.08.20 Edgar Nazaretyan - Gevorg Isahakyan 2:0
07.08.20 Edgar Nazaretyan - Sargis Isahakyan 2:0