Last results
04.07.20 Sargis Isahakyan - Gevorg Isahakyan 0:2
04.07.20 Edgar Nazaretyan - Gevorg Isahakyan 2:0
04.07.20 Edgar Nazaretyan - Sargis Isahakyan 2:0
03.07.20 Edgar Nazaretyan - Gevorg Isahakyan 2:0
03.07.20 Sargis Isahakyan - Gevorg Isahakyan 1:2
03.07.20 Edgar Nazaretyan - Sargis Isahakyan 2:0
02.07.20 Sargis Isahakyan - Gevorg Isahakyan 2:1
02.07.20 Edgar Nazaretyan - Sargis Isahakyan 2:0
02.07.20 Edgar Nazaretyan - Gevorg Isahakyan 2:0
01.07.20 Sargis Isahakyan - Gevorg Isahakyan 2:0