Latest Abhinav Sanjeev Shanmugam Results
Abhinav Sanjeev Shanmugam23.11.21 Zsombor Velcz - Abhinav Sanjeev Shanmugam 2:0
18.11.21 Valentin Vacherot - Abhinav Sanjeev Shanmugam 2:0
18.11.21 S D Prajwal Dev - Abhinav Sanjeev Shanmugam 1:2
16.11.21 Aryan Goveas - Abhinav Sanjeev Shanmugam 1:2
11.11.21 Nicolas Tepmahc - Abhinav Sanjeev Shanmugam 2:0