Last Song Lam Nghe An Results
Song Lam Nghe An23.10.19 QNK Quang Nam - Song Lam Nghe An 2:2
19.10.19 Song Lam Nghe An - Than Quảng Ninh FC 0:0
19.09.19 Song Lam Nghe An - Hà Nội FC 0:1
15.09.19 Binh Duong - Song Lam Nghe An 1:5
25.08.19 Song Lam Nghe An - Hồ Chí Minh City FC 1:2